Skip to content Skip to footer
Odmc Srbija

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

(poslednje ažuriranje izvršeno dana 07.11.2019. godine)

Privredno društvo ODM Collections doo Beograd (Savski Venac), sa sedištem u Lominoj 20, Beograd, matični broj 20899603, koje zastupa Marin Gligo, direktor  (u daljem tekstu: „Kompanija“ ili „Rukovalac podataka“), u cilju poštovanja relevantnih propisa Republike Srbije u oblasti zaštite podataka o ličnosti i Vaših prava kao lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju ovim putem Vam dostavlja informacije vezane za obradu Vaših ličnih podataka.

I RUKOVALAC PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka o ličnosti je ODM Collections doo Beograd (Savski Venac), sa sedištem u Lominoj 20, Beograd, matični broj 20899603

e-mail: office@odmc.rs
broj telefona: 011/26 42 273
adresa za poštu: Lomina 20, Beograd

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:
e-mail: jovan.ninkovic@odmc.rs
broj telefona: 011/26 42 273
adresa za poštu: Lomina 20, Beograd

Ukoliko Rukovalac podataka obradu bude vršio preko drugog fizičkog ili pravnog lica (u daljem tekstu: „Obrađivač“), obrada od strane takvog lica biće uređena ugovorom ili drugim pravno obavezujućim aktom.

II SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka o ličnosti obrađuje Vaše podatke o ličnosti radi postupanja po Vašim zahtevima dostavljenim preko naše Web stranice, uključujući i oglašavanje potrebe za angažovanjem novih lica i postupanja po Vašim prijavama za zapošljavanje u Kompaniji.

Istovremeno, Rukovalac podataka o ličnosti upotrebljava Kolačiće i to:

 • Kolačiće sesije – trajne i privremene kolačiće koji omogućavaju beleženje Vaših aktivnosti na Web stranici, a u cilju omogućavanja efikasnijeg i bržeg korišćenja Web stranice;
 • Kolačiće treće strane – podrazumevaju upotrebu analitičkih alatka kojima se prikupljaju statistički podaci u zbirnom obliku koji doprinose sagledavanju uspešnosti rada i prezentacije putem Web stranice i unapređenju usluga koje Kompanija pruža putem Web stranice, kao i unapređenju poslovanja Kompanije.

III PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Obrada Vaših podataka o ličnosti neophodna je radi ostvarenja svrha opisanih u delu II ovog obaveštenja.

Vaše podatke o ličnosti obrađivaćemo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti. Dostavljanjem Vaših podataka o ličnosti putem komunikacionih kanala uspostavljenih na Web stranici, smatra se da ste se saglasili sa obradom podataka o ličnosti pod uslovima i na način opisan u ovom Obaveštenju.

Prilikom pristupa Web stranici, učinjeno Vam je dostupnim kratko obaveštenje o kolačićima sa linkom ka ovom Obaveštenju. Korišćenje Web stranice podrazumeva da ste se saglasili sa upotrebom Kolačića, osim ukoliko niste isključili kolačiće.

Ukoliko ne date saglasnost za obradu Vaših podataka o ličnosti, odnosno, ukoliko ne dostavite podatke o ličnosti, nećemo moći da postupimo po Vašem zahtevu.

Ukoliko iskoristite opciju onemogućavanja rada kolačića, isti neće biti korišćeni, međutim, ukazujemo da isključivanje kolačića može usporiti, odnosno onemogućiti rad pojedinih funkcija Web stranica. Isključivanje Kolačića vrši se posredstvom menija veb pregledača koji koristite i putem kog po pravilu možete izabrati da isključite prihvatanje kolačića i/ili izbrišete sve kolačiće koji se nalaze na Vašem uređaju.

Imate pravo da u svakom trenutku opozovete svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Nakon opoziva saglasnosti, obrada Vaših podataka o ličnosti je nedozvoljena i isti će biti obrisani. Opoziv saglasnosti međutim ne utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti pre opoziva. U slučaju opoziva saglasnosti, dalja obrada i postupanje po Vašem zahtevu biće obustavljena, a upotreba Kolačića onemogućena.

IV KATEGORIJE PODATAKA O LIČNOSTI:

Na osnovu Vaše saglasnosti date u skladu sa ovim obaveštenjem obrađivaćemo sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, e-mail adresu, kontakt telefon i druge podatke koje u vidu poruke dostavite Kompaniji, IP adresu, prethodne posete Web stranici, vreme pristupa Web stranici i vreme prestanka korišćenja Web stranice, radnje preduzete na Web stranici, lokaciju, podatke o uređaju i softveru sa kog je izvršen pristup Web stranici.

V RADNJE OBRADE:

U odnosu na gore navedene podatke o ličnosti i u gore navedene svrhe možemo preduzimati sledeće radnje obrade: prikupljanje putem snimanja fotografije ili video zapisa, beleženje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje putem prenosa ili objavljivanja ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje ili na drugi način činjenje nedostupnim.

VI KORISNICI, ODNOSNO PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI:

Uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, Vaši podaci mogu biti učinjeni dostupnim:

 • Zaposlenima i drugim angažovanim licima unutar Kompanije,
 • Subjektima koje Kompanija angažuje za pružanje specijalizovanih usluga – primera radi: računovodstvene usluge, IT podrška, pravne usluge,
 • Nadležnim državnim organima i drugim ovlašćenim licima, u meri u kojoj je to neophodno za izvršenje pravnih obaveza Kompanije, odnosno za pripremu zaključenja i izvršenje zaključenog ugovora sa Vama,
 • Provajderima kolačića treće strane.

VII  PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI:

Obaveštavamo Vas da se podaci o ličnosti prikupljeni povodom podnošenja zahteva Kompaniji ne prenose van granica Republike Srbije.

Obaveštavamo Vas da Vaši podaci o ličnosti prikupljeni putem kolačića treće strane mogu biti čuvani na serverima izvan granica Republike Srbije.

Ukoliko se pojavi potreba za prenos podataka o ličnosti u države koje nisu članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti Republike Srbije, Rukovalac podataka i treće strane preduzeće mere zaštite podataka o ličnosti i postupiće u skladu sa procedurom ustanovljenom relevantnim propisima za zaštitu podataka o ličnosti.

VIII ROK ČUVANJA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Podaci o ličnosti prikupljeni u skladu sa ovim obaveštenjem čuvaće se i obrađivati za period potreban za obradu i postupanje po Vašim zahtevima. Podaci prikupljeni putem kolačića sesije obrađuju najduže u periodu od 24 meseca. Podaci prikupljeni putem kolačića treće strane obrađivaće se u rokovima definisanim politikom čuvanja podataka koju primenjuje treća strana.

IX PRAVA POVODOM OBRADE:

 1. pravo na obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, odnosno pravo da zahtevate i dobijete dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti,
 2. pravo na pristup, odnosno uvid u podatke o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
 3. pravo da dobijete kopiju podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
 4. pravo da zahtevate ispravku, dopunu i ažuriranje podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
 5. pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka o ličnosti,
 6. pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti,
 7. pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti koje podrazumeva Vaše pravo da podatake koje ste nam prethodno dostavili primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da navedene podatke prenesete drugom licu ili da zahtevate da Rukovalac podataka navedene podatke neposredno dostavi drugom licu.

Zahtev za ostvarivanje prava možete podneti korišćenjem obrasca koji je sačinilo Društvo, a koji možete pronaći OVDE ili na drugi način koji smatrate prikladnijim.

Pored gore navedenih prava, imate pravo na podnošenje žalbe, odnosno pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Za više informacija o politici Kompanije u oblasti zaštite podataka o ličnosti možete pogledati našu Politiku privatnosti.

Lideri u regionu

ODMC posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu - Srbiji.

Created by Offmars ©

Go to Top